HİZMETLERİMİZ
*Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü özel ve resmi, gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerini bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde takdir etmek ve yazılı raporlamasını yapmak; yapılmış değerleme raporlarını mevzuat ile belirlenen süre boyunca arşivlemek.

*Her türlü gayrimenkulun kira rayiç bedellerini tespit ederek değerleme raporu hazırlamak.

*Talep edilmesi halinde veya belli zaman aralıklarında daha önce yapılmış değerleme raporlarını yenilemek, gerektiğinde karşılaştırmalı raporlarını hazırlamak.

*Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrienkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en verimli ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık ve raporlama hizmeti vermek.

*Bir gayrimenkulün 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 684üncü maddesi uyarınca bütünleyici parçası ile 686ncı maddesi uyarınca eklentisi olan unsurların da birlikte veya münferit olarak değerlemesini yapmak.

*Gerektiğinde uluslararası değerleme kuruluşları ile Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde know-how sözleşmesi yapmak.

*Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/A maddesinin 4üncü fıkrasında tanımlanan ipotekli sermaye piyasası araçlarının dayanağı veya teminatı olan kredi ve finansal kiralama alacakları için, kredi açılması veya finansal kiralama sözleşmesi yapılması, bu alacakların konut finansman fonu portföyüne alınması ya da ipotek teminatlı menkul kıymetlere da dayanak oluşturan teminat havuzuna dahil edilmesi veya fon portföyüne alınan ya da teminat havuzuna dahil edilen alacakların yeniden değerlenmesi aşamalarında yapılması gereken konut değerleme ve rapor hazırlama hizmetini vermek.

*Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/A maddesi kapsamı dışında kalan, bankalar ve diğer tüm finans kurum ve kuruluşlarının bireysel, kurumsal ve ticari kredilerinin konusu, dayanağı veya teminatı olan her türlü gayrimenkul ve/veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak ve raporlama hizmetini vermek.

*Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ait portföyde yer alan gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların alım veya satımı; portföyde yer alan gayrimenkullerin kiraya verilmesi; kiraya verilmek üzere gayrimenkul kiralanması; portföyde yer alan gayrimenkullerden kiraya verilenlerin kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya uzatılması; gayrimenkul ipoteği kabul edilmesi; gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için, yasal prosedüre uyulduğunun ve gerekli belgelerin tam ve doğru olarak mevcut olduğunun tespit edilmesi; portföyde yer alan ve ortaklığın hesap döneminin son üç ayı içerisinde herhangi bir nedenle rayiç değeri tespit edilmemiş olan varlıkların yıl sonu değerlerinin tespiti; portföyde yer alan varlıkların niteliğinin veya cinsinin değiştirilmesi; ortaklığa ayni sermaye konulması işlemlerine konu olan varlıkların ve hakların rayiç değerlerinin ve rayiç kira bedellerinin tespitini yapmak.

*Taraflarından en az biri halka açık anonim ortaklık olan; ortaklık devralma veya yeni ortaklık kurulması yoluyla birleşme işlemlerinde birleşme oranının belirlenmesinde, varlıkların rayiç değer üzerinden değerlemeye tabi tutulması suretiyle hesaplanan özkaynakların esas alınması halinde, değerlemeye konu gayrimenkullerin piyasa değerlerinin tespitini yapmak.

*Borsada işlem gören halka açık şirketlerin ödenmiş sermayelerinin %5’ini aşan gayrimenkul alım ve satımlarında ve kendi gayrimenkullerini başka bir şirkete ayni sermaye olarak koymaları halinde zorunlu yapılması gereken değerleme hizmetlerini vermek.

*Kira sertifikalarının halka arz yoluyla ihracı durumunda, varlıkların piyasa değerinin, varlıkların Varlık Kiralama Şirketi tarafından devralınması veya kaynak kuruluş dışında bir üçüncü kişiye devredilmesi aşamalarında tespitini yapmak.

*Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/C maddesinde tanımlanan varlık finansman fonlarının teminatını teşkil eden taşınmazların piyasa değerinin tespitini yapmak.

*Yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı gayrimenkul, gayrimenkul değerleme, inşaat, ticaret, sanayi, hizmet pazarlama, turizm, mühendislik, proje hizmeti ve müşavirlik konularında faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak; hisse veya intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını aracılık yapmamak ve menkul kıymet işletmeciliği yapmamak kaydı ile satın almak; şirket amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adi ortaklıklar kurmak. İş ortaklıkları (joint venture), konsorsiyumlar kurmak ve kurulmuş olanlara sonradan katılmak, geçici iştirakler kurmak, bu tür şirketlerin Türkiye’de acentelik, mümessillik, bayilik ve franchising veya distribütörlüğünü yapmak.

*Menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile bankacılık ile iştigal eden şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerini, kar ortaklık belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın almak.

*Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, hukuki, sınaî ve sair muameleleri yapmak. Patent, know-how, marka, ihtira beratı, ustalık ve fikri sınaî ve mülkiyet haklarını iktisap etmek, bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devir etmek, feragat etmek, bunlar üzerine lisans anlaşmaları yapmak, bu tür hakları devir almak, kiralamak ya da kiraya vermek ya da üçüncü şahısların yararlanmasına sunmak.

*Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak, hazırlamak, bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek.