Genel Aydınlatma Metni
PDF İndir

DORA GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN

GENEL AYDINLATMA METNİ

DORA GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ (“DORA GAYRİMENKUL” veya “ŞİRKET”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Bu sorumluluğumuz kapsamında KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi (“kişisel veri”) aşağıda açıklandığı surette ve mevzuatta yer alan sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. İşbu Aydınlatma Metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri, veri işleme, ilgili kişi ve veri sorumlusu kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır.

İşbu aydınlatma metni Şirketimiz tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK kapsamında Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi doğrultusunda potansiyel ürün ve/veya hizmet alıcılarının, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları ve yetkililerinin, sözleşmeye dayalı çalışma yapılan müşavirler, hukuk danışmanlarının, ziyaretçilerin, sözleşme ve iş ilişkisi kapsamında kişisel verileri işlenen diğer üçüncü şahısların, Şirket hissedarları ve yetkililerimizin ve verisi işlenen diğer üçüncü şahısların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Çalışan/Stajyer ve Çalışan Adayları, Müşteri, İş Ortakları (Hizmet Tedarikçisi) ile ilgili bilgilendirmeler için ayrı Aydınlatma Metinleri uygulamaya alınmıştır.

1. VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu Şirket Unvanı: DORA GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ

Telefon Numarası: +90 (212) 211 89 52

E-Posta : dora@doradegerleme.com.tr

Adres : Mecidiyeköy Mah. Eski Osmanlı Sokak Arıkan İş Merkezi No: 30 D: 16 Şişli / İstanbul

KEP Adresi : doradegerleme@hs01.kep.tr

2. KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ VE İŞLENME VE AKTARILMA AMAÇLARI

KVKK’nın 4. Maddesi’nde belirtilen ilkelere bağlı olarak kategorize edilen kişisel verileriniz, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

Kimlik Verisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı üzerindeki bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan numarası ile sıra no, cilt no, kayıt no, nüfusa kayıtlı olunan il/ilçe/köy/mahalle, verildiği yer, veriliş sebebi, veriliş tarihi, mensup olunan din bilgisi, vergi numarası, imza bilgisi vb. bilgiler ve İletişim Verisi: Adres bilgisi, adres no, telefon numarası, e-posta adresi, cep telefonu numarası, kurumsal e-posta adresi, kep adresi, şirket içi iletişim bilgileri, dahili telefon numarası, faks numarası vb. bilgiler: Kurumsal iletişimi sağlamak, İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak, Yasal raporlamalar yapmak, Mal hizmet satış süreçlerinin yürütülmesini sağlamak, Saklama ve arşiv faaliyetlerini yönetmek, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerini yürütmek, Kurumsal iletişim ve yönetim faaliyetlerinin planlanmak ve icra etmek, tedarikçilerle olan ilişkilerini yönetmek, Ziyaretçi kayıtlarını oluşturmak, Fiziksel mekân güvenliğini sağlamak, Mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek, Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, bize ilettiğiniz sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek, gerektiğinde buna ilişkin olarak müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerini yürütmek amaçlarıyla,

Finans: Her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, finansal profil-performans bilgileri, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler, bilanço bilgileri: Muhasebe kaydı ve cari kart açılması ve Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesinin sağlanması ve bu konularla ilgili sizlerle iletişim kurmak amaçlarıyla,

Mesleki Deneyim: Sertifika, diploma ve uzmanlık bilgi ve belgeleri, TDUB Mesleki Tecrübe belgesi, SPL Lisansı, Değerleme Uzmanı Lisans Belgesi; eğitim ve beceriler, aldığı kurslar katıldığı seminerler, mesleği ve geçmiş unvanları, çalıştığı yerler bilgisi: Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve hissedarların taşınmaz değerleme raporlama süreçlerinde görevlendirilmesi amaçlarıyla;

Fiziksel Mekan Güvenliği: Kamera kayıtları: Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması ve Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla,

Hukuki İşlem: Vekaletname, hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükler kapsamında işlenen veriler: Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amaçlarıyla,

Müşteri İşlem: Kimlik ve fatura bilgileri (TC kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri), iban bilgileri, mal/hizmet teklif ve talep bilgisi vb. bilgiler: Mal/Hizmet alım süreçlerinin yürütülmesini sağlamak, Finans ve Muhasebe işlerinin yürütülmesi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek amaçlarıyla;

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Şirket, Kanunun 5. Maddesine, 6. maddesinde yer alan Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ve 8. ve 9. maddelerde yer alan kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan esaslara uygun davranmaktadır. Özel nitelikli veriler veri sahibinin açık rızasının alınmadan aktarılmamaktadır.

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla denetleyici ve düzenleyici kurumlara, Aramızda doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amacıyla, her türlü yargı makamına, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz ve avukatlara, İş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere, sözleşmeye dayalı iş ilişkisinde olduğumuz mesleki uzman ve uzman yardımcılarına danışman ve müşavirlerine, hizmet tedarikçilerine, kargo şirketlerine, faaliyetin getirdiği yasal zorunluluklar kapsamında diğer kamu kuruluşları ve bankalara, çalışma mevzuatımız kapsamında SPK ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğine aktarabilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

KVKK’nın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki sebep” ile kastedilen, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin Kanunun 5 ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğidir.

Kişisel veriler, meşru menfaat gereği sizden bizzat talep ettiğimiz bilgiler, iş ilişkisi kapsamında bizimle fiziksel ve dijital yolla paylaştığınız kişisel verileriniz; sözleşme bilgileriniz, ilettiğiniz finansal veri ve fatura bilgileriniz, web sitelerimiz üzerinden yapılmış olan dijital başvurularınız, e-posta ve KEP yoluyla ilettiğiniz bilgiler, dilekçe ve başvurularınız, hukuki tebligatlar, Şirketimiz ile yapılan yazışmalarınız, kargo gönderileri, KVKK Mad.11 kapsamında Şirketimize yapılan başvurular da dahil her türlü iletişim kanalları ile toplanan veriler, hizmet tedarik işlemlerinin yürütülmesi sırasında, operasyon destek işlemleri sırasında, (irsaliye, fatura düzenleme, iade faturası kabulü vb.), muhasebe işlemleri sırasında gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucu, satın alma işlemleri sırasında elde edilen veriler ile eğitim, seminer ve sözlü olarak aktardığınız bilgilendirmeler; elektronik ve fiziksel ortamlarda toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-c : “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-ç: “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-e: “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve 5/2-f maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerinden en az birine ve gerektiğinde Açık Rıza hükmüne dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Şirketimiz de geçerli bir amaç ve geçerli bir hukuki sebebe veya açık rıza uygulamasına dayanmadan veri toplanmamaktadır.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİN HAKLARI VE BAŞVURU ŞEKLİ

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir.

Kişisel veri sahipleri, KVKK madde 11 kapsamında, Şirketimize başvurarak;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde; kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, “e” ve “f” maddelerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak için; başvurunuzu Mecidiyeköy Mahallesi Mecidiye Caddesi No:16 Cüre İşhanı Kat:3, 34387 Şişli/İstanbul adresine bizzat teslim edebilir veya noter kanalıyla gönderebilir veya (KEP)Kayıtlı Elektronik Posta doradegerleme@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kanalıyla iletebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin Şirket için ayrıca bir maliyet oluşturması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Talebin reddedilmesi halinde, red nedenleri veri sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.